In English

Nu startar bränningssäsongen

apr 25 9:33 av kommunikationsansvarig

Från maj till och med september arbetar 14 länsstyrelser med naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga. Naturvårdsbränning behövs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som är beroende av brand för att överleva. Arbetet sker i naturreservat och Natura 2000-områden. Länsstyrelserna kommer under perioden tillsammans att genomföra cirka 40 naturvårdsbränningar spridda över landet. Genom att bränna under kontrollerade former på flera ställen vid olika tillfällen skapas ett nätverk av den livsmiljö som brandberoende arter behöver. 

Elden är nödvändig för många sällsynta arter

Det har brunnit i våra skogar sedan urminnes tider och de arter som lever där är anpassade till detta. En del insekter, svampar och växter är dessutom helt beroende av att det finns bränd skog för att överleva. Men ingen vill att okontrollerade bränder ska hota människors säkerhet och förstöra egendom. Därför släcker räddningstjänsterna vildbränder. Genom att genomföra flera kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som annars skulle försvinna.

Säkerhet och naturvårdsbränning

Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt.   Bränningarna är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser i form av brandgator. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Särskilt utbildad personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att inga oönskade bränder blossar upp.

Sommaren 2018 var mycket varm och torr. Förhållandena som rådde var ofta ogynnsamma för naturvårdsbränning och flera planerade bränningar ställdes in. Vildbränder utbröt på flera håll i landet. Vissa kunde snabbt släckas medan andra krävde stora insatser. Den utrustning som skulle använts vid naturvårdsbränningar lånades ut till brandbekämpning och länsstyrelsepersonal hjälpte till i släckningsarbetet på många håll.

Information till allmänheten

Länsstyrelserna meddelar tidpunkt för en naturvårdsbränning bland annat på sina webbplatser, i sociala medier och genom pressmeddelanden. Räddningstjänsterna i berörda områden kontaktas alltid innan och kommer i vissa fall även att samverka under bränningen.

Eld och Life Taiga

Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Bränningar inom Life Taiga genomförs i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

I projektet Life Taiga samverkar länsstyrelserna i 14 län. Projektet pågår mellan 2015 och 2020. Under projekttiden ska totalt cirka 2000 hektar skog brännas under strikt kontrollerade former.

Här hittar du alla projektledare.

 

» Till nyhetsarkivet