In English

Här hittar ni intressanta länkar till projektets finansiärer men också till andra pågående LIFE-projekt.

 

FINANSIÄRER

Naturvårdsverket

Kommissionen Life+ Nature

 

TIPS PÅ ANDRA SVENSKA LIFE-PROJEKT

GRACE – möjliggör skötsel av skärgårdsöar

Life to ad(d)mire – återställer igenvuxna och utdikade våtmarker

ReMiBar – borttagande av vandringshinder i vatten

SandLife – restaurering av sandmarker

Vindel River LIFE – restaurering av vattendrag i Vindelälven

Unio crassus for Life – målarmusslans återkomst

RECLAIM – restaurering av våtmarker utanför Örebro

ELMIAS – bekämpning av bl.a. almsjuka

Life Triple Lakes – förbättra vattnet och miljöerna i och kring 3 sjöar i Jämtlands län

Bush Life – ska stärka de biologiska värdena i miljöer knutna till buskmarker och äldre träd

Life Coast Benefit – Återskapar ljusare kust och skärgård

Life Vänern – Restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern

Bridging the Gap – Restaurera 30 ekområden i södra Sverige

LIFE IP Rich Waters – Krafttag kring åtgärder för bättre vatten

ReBorN LIFE – Vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning

SemiAquatic Life – Återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur och vatteninsekter i södra Sverige, Danmark och norra Tyskland

 

TIPS PÅ ANDRA ICKE-SVENSKA LIFE-PROJEKT

Light & Fire Life – systerprojekt till Life Taiga med mål att genom bränning bl.a. rädda hotade arter i Finland

Life to Alvars – estniskt projekt som återskapar alvarmarker