In English

Rödlistade arter funna i inventering inom Taiga under 2018

mar 01 12:19 av kommunikationsansvarig

Under 2018 genomföres inventeringar i fem nyligen naturvårdsbrända områden inom Life Taiga. Inverteringen visar att tre till åtta rödlistade arter hittades i varje område. Även ett stort antal signalarter och ovanliga vedinsekter som är knutna till lövrika barrnaturskogar, men som gynnas av brandpåverkad skog hittades.

Av de arter som påträffades och som gynnas av brand finns bland annat sotsvart praktbagge, liten brandlöpare och brandskiktsdyna.

Studien visar att naturvårdsbränning har positiva effekter många arter som är ovanliga idag. Detta eftersom skogsbränder är ovanligare idag än för 100 år sedan. De ger i sin tur brist på de miljöer som de brand gynnade arterna behöver.

» Till nyhetsarkivet