In English

Besök ett Life Taiga-område – Kittelfältet vid Alstertjärnarna

jun 20 9:52 av kommunikationsansvarig

Alla naturvårdsbränningar som sker inom Life Taiga genomförs i så kallade Natura 2000-områden. Det är naturområden som pekats ut av EU som extra värdefulla och viktiga att bevara. Syftet med Natura 2000 är att hejda utrotningen av växter och djur och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Ofta, men inte alltid, är det utpekade området ett naturreservat eller en nationalpark.

I en serie kommer du att få läsa om några av dessa områden och kanske inspireras till att göra ett eller flera besök.

 

Grönskande runt område bland bränd skog.

 

I de värmländska skogarna på Brattforsheden mellan Karlstad och Filipstad ligger naturreservatet Kittelfältet vid Alstertjärnarna. Området är fullt av stora gropar. Dessa gropar, så kallade dödisgropar, är spår efter istiden och bildades när stora isblock från inlandsisen blev kvar inbäddade i den sandiga bottnen när isen drog sig tillbaka. Några av de största och djupaste groparna har små sjöar i botten. Mellan groparna växer tallskog med blåbär, ljung och skvattram, liksom det sällsynta halvgräset plattstarr. Här går det att se fåglar såsom nattskärra, knipa och både smålom och storlom.

En del av den 25 kilometer långa Brattforsleden går igenom naturreservatet. Det går även att ta sig hit med bil. Här finns två parkeringsplatser, en norr om och en söder om reservatet. Vid den södra parkeringen finns en rastplats med eldstad och flera fikabord som står under tak. Här kan besökaren äta sin matsäck och blicka ut över sjön Alstern. I reservatet finns dessutom flera dass.

-Området är otroligt vackert med de djupa dödisgroparna och läget nära sjön. Här finns fina stigar och det är lätt att ta sig fram, berättar Jenny Sander, projektledare för Life Taiga i Värmland.

 

 

 

Sommaren 2015 genomförde Länsstyrelsen i Värmlands län en nio hektar stor naturvårdsbränning i reservatet inom projektet Life Taiga. Följer du vandringsleden cirka 200 meter från den södra parkeringen och in i naturreservatet nås brandfältet. Här är tallarnas stammar sotiga och marktäcket glesare på ena sidan av stigen, spår efter bränningen. Syftet med den var att glesa ur skogen och släppa in solljus och på så vis gynna bland annat insekter och hackspettar. Kanske kan även mosippan få fäste här igen.

 

Skarp gräns mellan brän och obränd mark.
Så här såg det ut för något år sedan längs stigen i Kittelfältet.

 

Inom naturvårdsområdet Brattforsheden går det att besöka flera brandfält. På stora delar av Brattforsheden är skogsbruk tillåtet och skogsförvaltaren, Stora skog, har gjort flera naturvårdsbränningar. I området finns även spår efter vilda bränder. Inte långt från Kittelfältet ligger till exempel naturreservatet Brattfors brandfält, ett område som drabbades av en skogsbrand 1992. Det går att ta sig till fots mellan de båda reservaten längs med Brattforsleden. Även i det reservatet finns parkering, dass och en rastplats.

– Jag tycker det är roligt området är lättillgängligt och att besökare kan ta sig hit och se effekten och resultatet av vårt naturvårdsarbete. Här i Kittelfältet dök till exempel tretåig hackspett upp kort efter att bränningsarbete var klart, avslutar Jenny Sander.

Länkar:

Läs om Natura 2000 på Naturvårdsverkets webbplats.

Läs om Kittelfältet vid Alstertjärnarna på Länsstyrelsen i Värmlands läns webbplats.

Läs om Brattforsheden på Länsstyrelsen i Värmlands läns webbplats.

 

» Till nyhetsarkivet