In English

Reseberättelse från projektresa inom Life Taiga, 8-11 juni 2016

jul 06 14:54 av kommunikationsansvarig

Den 8-11 juni befann sig projektledningen för Life Taiga på en resa österut. Syftet med resan var att studera andra Life-projekt. Här är Niclas Bergius reseberättelse.

 

Tre män står bredvid varandra.

Måndag 8 juni

Ankomst till Lammi Biological Station för besök hos Life Light & Fire.

Dagen inleds med kort presentation av respektive projekt och under mötet deltar förutom Niclas Bergius och Erik Andersson då även Jouni Penttinen, Henrik Lindberg och Rauli Perkiö. Efter lunch ger Henrik Lindberg en mycket intressant bakgrund till olikheterna mellan Sverige och Finland vad gäller brandhistorik och genomförande av naturvårdsbränningar. Planering för en gemensam workshop inleds efter detta.

Dagen avrundas med den obligatoriska bastudelen och diskussionerna kring naturvårdsbränningar fortsätter långt in på kvällen och den svenska sidan uppskattar mycket det generösa värdskapet.

Tisdag 9 juni

Hela denna dag vigs åt aktiviteter i fält.

Snabbt inser vi att i Finland läggs fokus på att bränna åsbarrskogar (9060) medan Sverige ofta bränner hällmarker i myrområden (9010). Bränning av åsar är något mycket ovanligt i Sverige och det blir snabbt mycket tydligt att Sverige och Finland tänker rätt olika kring naturvårdsbränningar. Generellt kan också sägas att Sverige i regel verkar genomföra bränningar på större ytor.

I Finland är också fokus mer inriktat på att skapa värden i relativt ung och trivial skog genom bränning, i Sverige ligger fokus mer på att höja värdena i mer mogen skog.

I Finland finns uppfattningen att vi svenska ger oss in och bränner i skogar som nått sin slutliga fas vad gäller habitat. Finländarna tycker att dessa skogar är mer eller mindre stabila och inte kräver några stora skötselinsatser.

Vi ges även möjlighet att besöka det område där Finland första naturvårdsbränning utfördes i början på 1990-talet. I dag är denna yta täckt med tät lövskog, men den del förkolnade stubbar och stockar går fortfarande att hitta.

Under dagen hinner vi totalt besöka sex olika områden där naturvårdsbränningar utförts både långt tillbaka och även under förra året. Så vi ges en bra bild över spännvidd och effekter över längre tid.

Väl åter i Lammi vidtar besök i fältförrådet för att titta på den utrustning som används vid naturvårdsbränning.

I Finland används en hel del överskottsutrustning från Försvarsmakten. Det är väldigt givande att på plats kunna diskutera praktiska erfarenheter av olika pumpars prestanda och driftsäkerhet. Även erfarenhet och tankar kring annan utrustnings hållbarhet och användningsområden diskuteras flitigt.

Onsdag 10 juni

Erik återvänder hem till Sverige och Niclas åker vidare till Estland.

Till lunch anländer Niclas i Pärnu för att träffa Bert Holm och få inblick i de båda estniska Life-projekten Life URBANCOWS samt Life to Alvars.

Efter att lunchen klarats av så vidtar besök i det område URBANCOWS gjort åtgärder.

Detta projekt har gjort stora insatser vad gäller besöksanläggningar och då projektområdet gränsar till en större stad så nyttjas anläggningarna mycket flitigt. Flera av lösningarna på besöksanläggningar kan utgöra en bra grund vid diskussioner kring ämnet inom Life-Taiga.

Projektet har även sysslat med den del bränning, i detta fall dock i vassbälten. Och det är givande att få diskutera kring hur omgivningen reagerat på detta när man befinner sig så nära civilisationen.

På kvällen anländer vi till ön Moon där middag med efterföljande guidning vidtar.

Torsdag 11 juni

På morgonen åker vi vidare till Ösel för att ta det av de mycket storskaliga röjnings- och avverkningsåtgärder som gjorts där för att gynna alvarfloran.

Snabbt kommer vi in på ämnet naturvårdsbränning och alla i gruppen är överens om att bränning skulle ha kunnat göra stor nytta på en del av projektets ytor. I Estland så är det dock mycket svårt att få tillstånd att bränna på skogsmark.

Efter utförda röjningar så stängslas områdena in och djur släpps på. Som svensk betraktare inser man ganska kvickt att det inte är samma storskaliga djurhållning som krävs i Estland.

Även stängselarbeten sker på ett enklare och mer rationellt sätt.

Dagen utvecklar sig till en rejäl och ingående besökstur över stora delar av den mycket natursköna ön Ösel.

Under besöket växer en diskussion om allmänna och övergripande Life-frågor fram. De estniska myndigheterna har tagit ett helhetsgrepp om frågan kring Life och de allra flesta projekt länkas till den analys av brister i landsomfattande status för olika habitattyper som gjorts. Något liknande vore önskvärt även i Sverige tycker undertecknad och skulle då kunna leda till ett effektivare nyttjande av Life-pengar.

Framåt kvällen styr vi åter kosan mot det estniska fastlandet och på morgonen den 11 juni avgår planet hem till Sverige igen.

Författad av Niclas Bergius, projektledare för Life Taiga

 

  • Man med svart keps står vid informationstavla
  • Skog med fällda träd.
  • Tre personer står vid en bil på en väg.
» Till nyhetsarkivet